the_title( '

', '

' );

Aby ochrzcić dziecko w kościele parafialnym w Łagowie należy:

 1. przyjść do Biura Parafialnego (ul. Sulęcińska 10-11) z aktem urodzenia dziecka, a także dowodami osobistymi potwierdzającymi tożsamość rodziców;
 2. jeśli rodzice dziecka są z poza parafii winni uzyskać od swojego księdza proboszcza zgodę na chrzest poza parafią (formularz do pobrania w Biurze Parafialnym);
 3. podać dane świadków chrztu (którzy spełniają warunki: wiek powyżej 16 lat, bierzmowani, uzyskają poświadczenie swojego duszpasterza o tym, że mogą być świadkami na chrzcie;
 4. rodzice otrzymują formularz „Zgłoszenia chrztu dziecka” do wypełnienia w domu;
 5. wziąć udział w nauce przedchrzcielnej; w parafii łagowskiej odbywają się one z reguły w ostatnią sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Chrzest może odbyć się w niedzielę w czasie Mszy o 10.30 lub 12.00.
Możliwe jest także odprawienie ceremonii poza Mszą w sobotę.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Kościół w Polsce obchodził w tym roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu świętego i większa znajomość jego konsekwencji dla życia. Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci, zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka.Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

17.10.2016 r.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzestny

 • Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
 • Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Formularz zgłoszenia chrztu dziecka można pobrać tutaj