the_title( '

', '

' );

Aby ochrzcić dziecko w kościele parafialnym w Łagowie należy:

 1. przyjść do Biura Parafialnego (ul. Sulęcińska 10-11) z aktem urodzenia dziecka, a także dowodami osobistymi potwierdzającymi tożsamość rodziców;
 2. jeśli rodzice dziecka są z poza parafii winni uzyskać od swojego księdza proboszcza zgodę na chrzest poza parafią (formularz do pobrania w Biurze Parafialnym);
 3. podać dane świadków chrztu (którzy spełniają warunki: wiek powyżej 16 lat, bierzmowani, uzyskają poświadczenie swojego duszpasterza o tym, że mogą być świadkami na chrzcie;
 4. rodzice otrzymują formularz „Zgłoszenia chrztu dziecka” do wypełnienia w domu;
 5. wziąć udział w nauce przedchrzcielnej; w parafii łagowskiej odbywają się one z reguły w ostatnią sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Chrzest może odbyć się w niedzielę w czasie Mszy o 10.30 lub 12.00.
Możliwe jest także odprawienie ceremonii poza Mszą w sobotę.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Kościół w Polsce obchodził w tym roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu świętego i większa znajomość jego konsekwencji dla życia. Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci, zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka.Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

17.10.2016 r.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzestny

 • Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
 • Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Formularz zgłoszenia chrztu dziecka można pobrać tutaj

the_title( '

', '

' );

Spotkania wszystkich Kandydatów do bierzmowania odbywają się zawsze w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00.

Dodatkowo:

 •  uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum mają raz w miesiącu wspólne spotkanie w Sali Parafialnej Domu Rekolekcyjnego przy ul. Sulęcińskiej 11
 • uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej mają raz w miesiącu wspólne spotkanie w Sali Parafialnej Domu Rekolekcyjnego przy ul. Sulęcińskiej 11

Do pobrania katechizm dla bierzmowanych

W sakramencie bierzmowania wierni otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Jest to kolejny po sakramencie chrztu etap chrześcijańskiego wtajemniczenia w wiarę.

Sakrament chrztu włącza ochrzczonego w ciało Kościoła, natomiast poprzez sakrament bierzmowania, który jest darem Ducha Świętego, wierni zostają umocnieni w wierze i męstwie, aby potrafili świadczyć o Bogu i Kościele. Sakrament bierzmowania przyjmuje się jednokrotnie, bowiem w tym sakramencie dusze bierzmowanych otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie. W pierwotnym Kościele sakramentu bierzmowania udzielano równocześnie z chrztem, gdyż ludzie przyjmujący wiarę byli z reguły dorośli. Dziś w pewnych okolicznościach również udziela się obu sakramentów jednocześnie. Dotyczy to zarówno dzieci, które osiągnęły wiek pozwalający na rozumienie prawd wiary, niemowląt i dzieci, nad którymi ciąży niebezpieczeństwo śmierci, a także wszystkich dorosłych. Dziś w Kościołach Wschodnich niemowlęta bierzmowane są w dniu chrztu, natomiast w Kościele Łacińskim odkłada się bierzmowanie dzieci chrzczonych do osiągnięcia wieku, w którym sakrament będzie przyjęty bardziej świadomie.

Kandydat
Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony. Ponadto, jeżeli jest sprawny umysłowo, powinien być odpowiednio pouczony i przygotowany do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu
Obowiązek przygotowania ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy do całej wspólnoty Kościoła, w największym zaś stopniu do chrześcijańskich rodziców, których obowiązkiem jest troska o formowanie i umacnianie w dzieciach ducha wiary poprzez przykład życia i świadectwo własnej wiary. W tych przygotowaniach duszpasterze powinni służyć pomocą katechetyczną oraz troszczyć się o to, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do sakramentu.

Świadek bierzmowania
Bierzmowanemu zazwyczaj towarzyszy świadek, który przedstawia go szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie. Świadkiem bierzmowania jest praktykujący katolik. Według ostatnich zaleceń powinien to być chrzestny – w ten sposób głębiej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Niemniej świadkiem do bierzmowania może być inna osoba. Rodzice także mogą być świadkiem swojego dziecka.

Świadek bierzmowania wybrany przez kandydata powinien:

 • być duchowo przygotowany do tej funkcji;
 • być wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania;
 • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • mieć prawo od spełniania czynności świadka bierzmowania.

Szafarz sakramentu bierzmowania
Zwykle szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup – bezpośredni sukcesor władzy apostolskiej. W ten sposób jest podkreślony związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy – wtedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk. W określonych sytuacjach sakramentu bierzmowania może udzielić każdy kapłan.

Udzielenie sakramentu
Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby podkreślić związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w Eucharystii – przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wkładając rękę na głowę kandydata, i przez słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Biskupowi mogą towarzyszyć kapłani koncelebrujący, którzy także wyciągają ręce nad kandydatami, jednak nic nie mówią. Włożenie rąk na przystępujących do bierzmowania wyraża biblijny gest, przez który wzywa się daru Ducha Świętego. Namaszczenie krzyżmem i towarzyszące temu słowa wyrażają skutki daru Ducha Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ochrzczony otrzymuje niezniszczalne znamię Pańskie, które razem z darem Ducha Świętego doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski roznoszenia wśród ludzi „dobrej woni”
(por. 2 Kor 2, 14).

Skutki bierzmowania
Sakrament ten jest przyjęciem darów Ducha Świętego, co wprowadza głębiej w życie Kościoła. Przejawia się ono trwaniem w podwójnej miłości względem Boga i bliźniego oraz wypełnianiem przykazań Kościoła.