the_title( '

', '

' );

Chrzest może odbyć się:

  • Miejsce: tylko w kościele parafialnym,
  • Czas: w czasie Mszy św. (tylko w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.12.00) lub poza Mszą św. (o dowolnej godzinie w każdą inną niedzielę lub w sobotę)

Aby ochrzcić dziecko w kościele parafialnym w Łagowie należy:

  1. przyjść do Biura Parafialnego (ul. Sulęcińska 10) z aktem urodzenia dziecka (skróconym lub zupełnym – w zależności od wieku dziecka), a także świadectwem chrztu rodziców i ich dowodami osobistymi potwierdzającymi tożsamość;
  2. jeśli rodzice dziecka są spoza łagowskiej parafii (mieszkają gdzieś dłużej niż 3 miesiące) winni uzyskać od swojego księdza proboszcza zgodę na chrzest poza ich parafią (formularz do pobrania w kancelarii Parafii);
  3. przynieść od przyszłych chrzestnych Zaświadczenie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji chrzestnego (formularz pobierają oni w kancelarii swojej parafii; stawiane im wymogi są podane poniżej)
  4. wziąć udział kursie przedchrzcielnym (w parafii łagowskiej odbywają się one z reguły w ostatnią sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej).

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji chrzestnego sporządza się w parafii zamieszkania kandydata na chrzestnego kiedy jest on wierzącym i praktykującym chrześcijaninem, powyżej 16 roku życia, który przyjął Bierzmowanie, i nie pozostaje w związku małżeńskim na kontrakcie cywilnym lub partnerskim oraz uczęszcza na/ukończył katechezę szkolną i kurs przedchrzcielny.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Kościół w Polsce obchodził w tym roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu świętego i większa znajomość jego konsekwencji dla życia. Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci, zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka.Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

17.10.2016 r.

Formularz zaświadczenia wymaganego od kandydata na chrzestnego (obowiązujący w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej):