TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO
Poprawa efektywności energetycznej obiektu
użyteczności publicznej
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana
Chrzciciela w Łagowie
to operacja współfinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze
Źródło finansowania: KOMPONENT Ochrona
atmosfery; DZIAŁANIE 3.2. Poprawa jakości powietrza,
efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
Poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów
kwalifikowlanych
W Domu Rekolekcyjnym należącym do Parafii Rzymskokatolickiej w Łagowie prowadzona jest
aktywna działalność wychowawczo-edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży. Ze względu na
swoje szczególne położenie, w rejonie uważanym za jeden z cenniejszych obszarów krajobrazowych,
obiekt idealnie nadaje się do wykorzystania jest jako ośrodek całodobowego pobytu - kolonie,
szkolenia, rekolekcje, spotkania integracyjne.
GENEZA PROJEKTU
Zły stan techniczny obiektu w szeregu związków przyczynowo-skutkowych doprowadził do wysokiej
energochłonności budynku, co odbijało się niekorzystnie zarówno na środowisku naturalnym, jak i na
jakości życia beneficjentów działalności Parafii. Zarządca Parafii borykał się z licznymi problemami
technicznymi:
A. Niedostateczna izolacja termiczna generująca wysokie straty ciepła
B. Niska sprawność instalacji c.o. i c.w.u.
C. Zjawisko tzw. „wentylacji niezamierzonej”, powodowanej nadmiernym napływem powietrza
zewnątrz poprzez nieszczelności w drzwiach wejściowych i oknach, przyczyniająca się do
skomasowanych strat energii).
Negatywne efekty eksploatacji obiektu o niekorzystnych parametrach zarówno budowlanych jak i
energetycznych:
Aspekt społeczny
- bardzo ograniczona możliwość prowadzenia przez Parafię działalności prospołecznej,
wychowawczej i szkoleniowej ze względu na stan techniczny obiektu;
- ograniczenie pozareligijnej działalności Parafii spowodowane koniecznością finansowania bieżących
wydatków na infrastrukturę.
Aspekt ekonomiczny - wysokie koszty eksploatacji obiektu spowodowane:
- wysokimi stratami paliwa ze względu na użytkowanie niskosprawnego kotła „produkcji własnej”
(wartość typowa dla kotłów ca. 20-letnich, opalanych paliwem stałym),
- zwiększoną ilością zużytego paliwa na zachowanie odpowiedniego komfortu cieplnego,
- występujące zjawisko kumulacji strat energii spowodowanych przepływem powietrza przez
nieszczelności, zarówno połączenia: dach/ściana, ściana/okno, szczeliny), jak i obudowę budynku
(ściany, dach)
Aspekt ekologiczny:
Wzrastające zużycie energii cieplnej spowodowane niesprawnym układem oznacza, zwłaszcza przy
obecnym źródle ciepła piecu węglowym, wzmożoną emisję substancji szkodliwych do
środowiska, na co ewidentnie wskazywał audyt energetyczny obiektu. W przypadku Domu
Rekolekcyjnego występowała emisja bezpośrednia poprzez spalanie paliwa do produkcji ciepła.
Głównymi zanieczyszczeniami dostającymi się do atmosfery w wyniku spalania paliw tlenki
siarki i azotu, które niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na
organizmy żywe równocześnie źródłem kwaśnych deszczy. Zanieczyszczeniami widocznymi,
uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio pyły w szerokim spektrum frakcji. Najbardziej
toksycznymi związkami węglowodory aromatyczne posiadające właściwości kancerogenne,
tu: benzo(α)piren, którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza
w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. Natomiast głównym związkiem wpływającym na
powstawanie efektu cieplarnianego jest dwutlenek węgla. Ilość powyższych substancji
wyemitowanych do atmosfery jest w ścisłej korelacji do ilości spalonego paliwa oraz jego rodzaju.
Cele operacji
Podstawowym celem ocieplenia skorupy zewnętrznej budynku jest poprawa izolacyjności
termicznej, a poprzez to zmniejszenie strat ciepła w budynku. Ocieplenie polega na dodaniu do
już istniejącej przegrody budowlanej warstwy materiału o wysokich właściwościach izolacyjności
termicznej. Ocieplenie od zewnątrz jest najbardziej efektywnym sposobem ocieplania, dlatego
także tę metodę wybrano jako najbardziej odpowiadającą potrzebom zadania. Jednocześnie
wymienione zostaną nieszczelne okna i drzwi, dzięki czemu ograniczona zostanie „wentylacja
niezamierzona”. Przeprowadzanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących struktury
budowlanej zostanie połączone z jednoczesną modernizacją systemu ogrzewania. Tylko wtedy
będzie można osiągnąć pełny efekt oszczędnościowy i ekologiczny.
Zmiany w systemie ogrzewania oraz w skorupie budynku (ściany zewnętrzne, podłoga na gruncie,
dach, okna i drzwi) umożliwią zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów. W efekcie
przeprowadzenia omawianej inwestycji możliwe stało się efektywne zarządzanie energią cieplną,
zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Zakładane skutki działań to:
1. Obniżenie zapotrzebowanie na energię
2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
3. Obniżenie wydatków na energię cieplną
4. Poprawa komfortu cieplnego panującego w obiekcie
Wszystkie podjęte działania służą temu, by Parafia mogła rozwinąć działalność
edukacyjno-wychowawczą oraz przyczynić się do ochrony dobra wspólnego, jakim jest
środowisko, w którym żyjemy.
1. stworzenie możliwości finansowania działalności edukacyjno-wychowawczej Parafii - jest to
wynikiem oszczędności poczynionych na infrastrukturze zasilającej obiekt w ciepło
2. stworzenie warunków optymalnych do dalszego rozwoju chronionych obszarów przyrodniczych
3. poprawa jakości powietrza w wyniku znacznego ograniczenia energochłonności obiektu
4. wzrost ekoświadomości społeczeństwa poprzez promowanie zastosowanych rozwiązań.
TU mozna pobrać prezentację dotyczącą realizowanej operacji.