the_title( '

', '

' );

Chrzest może odbyć się:

 • Miejsce: tylko w kościele parafialnym,
 • Czas: w czasie Mszy św. (tylko w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.12.00) lub poza Mszą św. (o dowolnej godzinie w każdą inną niedzielę lub w sobotę)

Aby ochrzcić dziecko w kościele parafialnym w Łagowie należy:

 1. przyjść do Biura Parafialnego (ul. Sulęcińska 10) z aktem urodzenia dziecka (skróconym lub zupełnym – w zależności od wieku dziecka), a także świadectwem chrztu rodziców i ich dowodami osobistymi potwierdzającymi tożsamość;
 2. jeśli rodzice dziecka są spoza łagowskiej parafii (mieszkają gdzieś dłużej niż 3 miesiące) winni uzyskać od swojego księdza proboszcza zgodę na chrzest poza ich parafią (formularz do pobrania w kancelarii Parafii);
 3. przynieść od przyszłych chrzestnych Zaświadczenie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji chrzestnego (formularz pobierają oni w kancelarii swojej parafii; stawiane im wymogi są podane poniżej)
 4. wziąć udział kursie przedchrzcielnym (w parafii łagowskiej odbywają się one z reguły w ostatnią sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej).

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji chrzestnego sporządza się w parafii zamieszkania kandydata na chrzestnego kiedy jest on wierzącym i praktykującym chrześcijaninem, powyżej 16 roku życia, który przyjął Bierzmowanie, i nie pozostaje w związku małżeńskim na kontrakcie cywilnym lub partnerskim oraz uczęszcza na/ukończył katechezę szkolną i kurs przedchrzcielny.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Kościół w Polsce obchodził w tym roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu świętego i większa znajomość jego konsekwencji dla życia. Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci, zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka.Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

17.10.2016 r.

Formularz zaświadczenia wymaganego od kandydata na chrzestnego (obowiązujący w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej):

the_title( '

', '

' );

Spotkania wszystkich Kandydatów do bierzmowania odbywają się zawsze w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00.

Dodatkowo:

 •  uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum mają raz w miesiącu wspólne spotkanie w Sali Parafialnej Domu Rekolekcyjnego przy ul. Sulęcińskiej 11
 • uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej mają raz w miesiącu wspólne spotkanie w Sali Parafialnej Domu Rekolekcyjnego przy ul. Sulęcińskiej 11

Do pobrania katechizm dla bierzmowanych

W sakramencie bierzmowania wierni otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Jest to kolejny po sakramencie chrztu etap chrześcijańskiego wtajemniczenia w wiarę.

Sakrament chrztu włącza ochrzczonego w ciało Kościoła, natomiast poprzez sakrament bierzmowania, który jest darem Ducha Świętego, wierni zostają umocnieni w wierze i męstwie, aby potrafili świadczyć o Bogu i Kościele. Sakrament bierzmowania przyjmuje się jednokrotnie, bowiem w tym sakramencie dusze bierzmowanych otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie. W pierwotnym Kościele sakramentu bierzmowania udzielano równocześnie z chrztem, gdyż ludzie przyjmujący wiarę byli z reguły dorośli. Dziś w pewnych okolicznościach również udziela się obu sakramentów jednocześnie. Dotyczy to zarówno dzieci, które osiągnęły wiek pozwalający na rozumienie prawd wiary, niemowląt i dzieci, nad którymi ciąży niebezpieczeństwo śmierci, a także wszystkich dorosłych. Dziś w Kościołach Wschodnich niemowlęta bierzmowane są w dniu chrztu, natomiast w Kościele Łacińskim odkłada się bierzmowanie dzieci chrzczonych do osiągnięcia wieku, w którym sakrament będzie przyjęty bardziej świadomie.

Kandydat
Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony. Ponadto, jeżeli jest sprawny umysłowo, powinien być odpowiednio pouczony i przygotowany do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu
Obowiązek przygotowania ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy do całej wspólnoty Kościoła, w największym zaś stopniu do chrześcijańskich rodziców, których obowiązkiem jest troska o formowanie i umacnianie w dzieciach ducha wiary poprzez przykład życia i świadectwo własnej wiary. W tych przygotowaniach duszpasterze powinni służyć pomocą katechetyczną oraz troszczyć się o to, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do sakramentu.

Świadek bierzmowania
Bierzmowanemu zazwyczaj towarzyszy świadek, który przedstawia go szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie. Świadkiem bierzmowania jest praktykujący katolik. Według ostatnich zaleceń powinien to być chrzestny – w ten sposób głębiej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Niemniej świadkiem do bierzmowania może być inna osoba. Rodzice także mogą być świadkiem swojego dziecka.

Świadek bierzmowania wybrany przez kandydata powinien:

 • być duchowo przygotowany do tej funkcji;
 • być wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania;
 • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • mieć prawo od spełniania czynności świadka bierzmowania.

Szafarz sakramentu bierzmowania
Zwykle szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup – bezpośredni sukcesor władzy apostolskiej. W ten sposób jest podkreślony związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy – wtedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk. W określonych sytuacjach sakramentu bierzmowania może udzielić każdy kapłan.

Udzielenie sakramentu
Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby podkreślić związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w Eucharystii – przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wkładając rękę na głowę kandydata, i przez słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Biskupowi mogą towarzyszyć kapłani koncelebrujący, którzy także wyciągają ręce nad kandydatami, jednak nic nie mówią. Włożenie rąk na przystępujących do bierzmowania wyraża biblijny gest, przez który wzywa się daru Ducha Świętego. Namaszczenie krzyżmem i towarzyszące temu słowa wyrażają skutki daru Ducha Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ochrzczony otrzymuje niezniszczalne znamię Pańskie, które razem z darem Ducha Świętego doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski roznoszenia wśród ludzi „dobrej woni”
(por. 2 Kor 2, 14).

Skutki bierzmowania
Sakrament ten jest przyjęciem darów Ducha Świętego, co wprowadza głębiej w życie Kościoła. Przejawia się ono trwaniem w podwójnej miłości względem Boga i bliźniego oraz wypełnianiem przykazań Kościoła.

the_title( '

', '

' );

Wielu młodych ludzi, którzy odwiedzili Łagów i polubili to miejsce, pragnie zawrzeć tu sakramentalny związek małżeński. Z punktu widzenia kościelnych zasad jest to możliwe po spełnieniu normalnych warunków przygotowania się do ślubu w Kościele Rzymskokatolickim, oraz uzyskaniu licencji od proboszcza miejsca zamieszkania.

Co zatem należy wiedzieć o takim przygotowaniu? Trzeba:

 • mieć dyspozycję zawarcia związku małżeńskiego wg prawa kościelnego (stanu wolnego, bez przeszkód prawnych);
 • ukończyć kurs przedmałżeński;
 • odbyć spotkanie w Poradnictwie rodzinnym.

Jeśli zapadła decyzja, że ślub odbędzie się w Łagowie, narzeczeni winni zgłosić się tu do Biura Parafialnego (ul. Sulęcińska 10-11) z następującymi dokumentami:

 • licencja na zawarcie małżeństwa poza własną parafią (dokument potwierdzający, że narzeczeni przeszli etap rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej w swojej parafii i tam dostarczyli komplet dokumentów) lub
 • zgoda proboszcza miejsca zamieszkania narzeczonych na przeprowadzenie rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej i pobłogosławienie związku w Łagowie (formularz do pobrania w Biurze Parafialnym);
 • zupełny odpis aktu urodzenia z USC
 • aktualna metryka chrztu (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od planowanego terminu zawarcia związku), z adnotacją o bierzmowaniu; jeśli brak takiej adnotacji na metryce, to dodatkowe poświadczenie o fakcie bierzmowania z parafii, gdzie ono miało miejsce;
 • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy, ew. świadectwo szkolne z potwierdzeniem uczestnictwa w religii;
 • dowody osobiste;
 • dane świadków ślubu (nazwisko, imię, wiek, miejsce zamieszkania);
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli narzeczeni zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy – nie starsze niż trzy miesiące od daty ślubu) lub akt ślubu (jeśli wcześniej był zawarty ślub cywilny)

Z tymi dokumentami narzeczeni zgłaszają się do Biura Parafialnego w Łagowie na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Jeśli narzeczeni są spoza Polski a pragną zawrzeć ślub kościelny w Polsce należy poprosić swojego proboszcza parafii, do której się należy (zagranicą), o przesłanie tzw. licencji potwierdzonej przez Biskupa własnej diecezji na adres: Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze, KANCELARIA, pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 ZIELONA GÓRA, Polska – to w przypadku, kiedy rozmowa kanoniczna jest przeprowadzona za granicą.

Wiele przydatnych informacji można znaleść na stronie Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin

the_title( '

', '

' );

Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii.

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 • Akt Zgonu z USC;
 • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala;
 • w przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Pół godzine przed Mszą Św. pogrzebową jest odmawiany różaniec za zmarłą osobę, podczas którego jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.). Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.

the_title( '

', '

' );